تأمین تجهیزات   صنایع معدنی   نیروگاه   نفت و گاز

زمینههای کاری گروه صنعتی ندا

 

  • طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای پروژههای کنترل و اتوماسیون صنعتی با استفاده از سختافزار و نرمافزار برندهای معتبر جهانی

  • طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای پروژههای تأمین برق صنایع مختلف (Electrical Utilities)

  • طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای سیستمهای اعلان حریق (F&G)

  • نوسازی و بازسازی توربوکمپرسورها ، بویلرها و ایستگاههای پمپاژ نفت و گاز

  • طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای سیستمهای اسکنر درجه حرارت کورهها به ویژه در صنایع شیمیایی و سیمان

  • تأمین انواع PLC جهت صنایع مختلف

  • تأمین انواع ابزاردقیق (Instrument) از سازندگان معتبر بینالمللی

  • تأمین شیرآلات صنعتی (On-Off, Control & manual)

  • تأمین پکیجهای (High Integrity Pressure Protection System) HIPPS

فارسی